Ххаллай щаршсса караматру — ИЛЧИ

Новости

МахIачкъалалив, Р. ХIамзатовлул цIанийсса Миллатрал библиотекалуву, лавайсса даражалий хьунни Дагъусттаннал искусстволул лайкь хьусса ишккакку Жанна Кьурбановал «РухI дусса ххал» («Живая нить») тIисса выставка. Дагъусттаннайгу, республикалул кьатIувгу творчество, искусство ххираминнан Жаннал цIа ххуйну кIулссар. ЦIанасса выставкагу ванил цалчинсса выставка дакъар. Уттинингу ванил выставкартту хьуссар Москавлив, Аьрасатнал цаймигу шагьрурдай, Прибалтиканал хIукуматирттай, Италиянаву, Франциянаву, Японнаву.

Жанна бур ляличIисса гьунарданул заллу. Жула учайссар, гьунар бусса инсаннаву му гьарица чулуха бикIайссар куну. Жаннавугу гьарица чулухасса Занналва буллусса гьунар бур. Ва бур мусил кару дусса художник, дизайнер, музыкант, ляличIисса чIунил заллу. Жанна бур Аьрасатнал Театрданул зузалтрал союзрал член, Аьрасатнал Художниктурал профессионал союзрал член.

Творчестволул дунияллий кIунурдах щарщусса суратру чIяруну хьунакъадакьай, цанчирча ва дур ххишала дакъа захIматсса ва ляличIисса гьунар аьркинсса искусство.Вай гьунардал заллугу жула лаккудуш, ккулидуш бушиврия пахру бур.

Жаннал цила бусласимунийн бувну, сурат дихьлан, щашлан ва оьрчIнийва байбивхьуну бур. КIунттай щащаву Дагъусттаннал, Ккуллал хъаннил ччянира аьдатравун дагьсса сянат дур. ХIалли-хIаллих тIий, Жанна байбивхьуну бур кIирагу журалул искусство хIала даркьуну зий. Ва экспериментгу хъинну тIайлабацIусса хьушиву жунма чIалай бур. Цила произведениярттаву ванил ккаккан дурну дур Дагъусттаннал халкьуннал аьдатру, багьу-бизу, дагъусттанлувтурал сипатру, тIабиаьтрал караматшиву. Жаннал гьунар шиная шинайн хъиннува ялун личлай, ягин хъанай бур.

Махъсса ппурттуву живописьрацIун ва щашлан бивкIунни накьич дирхьусса бартбисурттал суратругу. Цила произведениярттал гьануну художникнал ларсун дур халкьуннал творчество, фольклор. Мунилгу хъиннува гьаз буллай бур Жаннал произведениярттал кьимат. КIицI лаган, цила артистналмур ххуллийгу ва дуручлай бур халкьунналмур. Сайки циняв ванил балайрду халкьуннал макьаннайсса бур. Халкьуннал инструментирттахун цила чIуний балай учайсса артистъталгу хIакьину Дагъусттаннал эстрадалий нажагьсса бур.

Гьарицагу произведениелуву Жаннал аьч буллай бур цила дакIнивумур, Дагъусттаннахсса, ватанлувтурахсса ччаву.
Выставка тIиртIуна ва гихуннай дачин дурна Дагъусттаннал Чичултрал союзрал лакрал секциялул хъунама, Дагъусттаннал культуралул лайкь хьусса зузала Супиян Оьмаровлул.

Жанная бусласисса, ванил творчестволун кьимат бишлашисса ихтилатру бувна искусствовед, ДР-лул культуралул лайкь хьусса зузала Адильхан Адильхановлул, М. Ильясовал цIанийсса «Дараччи» ихIсандалул фондрал президент Гульшан Хасаевал, искусствоведениелул элмурдал кандидат Мариян Чалабовал, Р. ХIамзатовлул цIанийсса Миллатрал библиотекалул хъунаманал хъиривчув МахIаммадрасул МахIаммадрасуловлул, Дагъусттаннал халкьуннал артист, Аьрасатнал искусстволул лайкь хьусса ишккакку Хан Башировлул, «Дагъусттан» журналданул хъунама редактор, Дагъусттаннал лайкь хьусса художник Марат ХIажиевлул, Дагъусттаннал Миллатрал музейрал филиалданул хъунмур Лилия Жамалуттиновал, Дагъусттаннал искусстволул лайкь хьусса ишккакку Ильяс МахIаммадовлул, Дагъусттаннал культуралул лайкь хьусса зузала МахIаммад Жидалаевлул, Агьалинал дузалшиннарал сфералул зузалтрал профсоюзрал рескомрал каялувчи АьвдурахIман Адамовлул, Лакрал театрданул директорнал хъиривчув МахIаммад ХIусайновлул, «Эксперт +» тIисса потребительтурал ихтиярду дуруччайсса Дагъусттаннал жяматийсса организациялул каялувчи Къазанап НухIовлул, Дагъусттаннал Архитектортурал ассоциациялул хъунаманал хъиривчув ХIажикьурбан ХIажикьурбановлул, жяматийсса ишккакку МахIам­ма­дбаг Салтынскийл, пагьламан Камил Маммаевлул, Жаннал лас Ибрагьим Оьмаровлул ва м.ц.
Ххаллай щаршсса караматру - ИЛЧИ
Цинявппагу ихтилатчитурал кIицI лавгуна Жаннал ляличIисса гьунар, ванил искусство щалагу дунияллийгума чIяруну хьунакъадакьайсса журалул душиву. Ва гьарицагу оьрмулувусса инсаннан асар хьунсса, дуниял ххуй дуллалисса, чIюлу дуллалисса душиву.

КIицI лавгунни, Жаннал творчестволул республикалул культуралул даража майшан тIутIишиву, ванин лайкьсса кьимат бищун багьлагьишиву.
Жаннал кьини хъун дан мукунма бувкIун бия Дагъусттаннал Опералул ва балетрал театрданул солист Денис Федоренко, Дагъусттаннал халкьуннал артист Аьбдулла МахIаммадмирзаев, Арсен Тлехурайл каялувшиннаралусса МахIачкъалаллал оьрчIал искусстволул школалул (№5) гитаристътурал ансамбль.

Ахирданий Жаннал дакIни­йхтунусса барчаллагь увкунни Миллатрал библиотекалул директор Аьли Аьлиевлухь ва цинявппа выставкалул сакиншинначитурахь, цила кьини хъун дан, чIарав бацIан бувкIминнахь, тамашачитурахь, цила цIаний хъунмасса захIмат бивхьусса нитти-буттахь, мудангу цила дуллалимунил чIарав ацIлацIисса ласнахь. Цинявннан бахшишран увкунни балайгу.

КIицI лаган, цIана Жаннайн оьвтIий бур Монголнавун, Къазахъисттаннайн, Сахалиннайн.
Щак бакъар, Жаннал творчестволун шиккугу бюхттулсса кьимат бищунтIишиврий.
АьвдурахIман Адамов: «Жанна Кьурбанова нукIува лайкь хьуссар «Дагъусттаннал халкьуннал художник» тIисса цIанин. Амма му цIа ванин уттигу дуллуну дакъар. Жува цинявннал бакI цIуцIаву дан аьркинссар Жаннан ва бусравсса цIа дулун».

Гульшан Хасаева: «МахIаттал-хIайран хъанай бура цукун бюхъайссар кIива-шанма кIунулух укунсса караматру щащан тIий. Заргалнал куннасса мусил кару». МахIаммадрасул МахIам­мадра­сулов:
«Циняв прикладной искусстволул журарду хьхьичIуннайну дусса Дагъусттаннай цучIав ссалчIав махIаттал къаансса куна чIаларчагу, Жаннал гьунарданул, искусстволул махIаттал буллайна буру»

Къазанап НухIов:
«Халкьуннал творчество цIаравугу къаччуччайссар, щинавунгу къадюкьайссар».
Адильхан Адильханов: «Рангирдах ва пилчалухгума сурат дишин бигьа бакъар. Шиккурив жунна чIалай дур кIунурдах щаршсса композициярду, пейзажру, инсантурал суратру. Дагъусттаннайгу, Дагъусттаннал кьатIувгу цама акъассар укун суратру дишайсса. Дагъусттаннал культуралуву, искусстволуву ва ляличIисса ишри. Ва сянат яхьуншиврул, чара бакъа хъирив нанисса никиран лахьхьин дан аьркинссар».

Андриана Аьбдуллаева

Источник ilchi.info

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Кавказ Пресс - Новости СКФО

Добавить комментарий

%d такие блоггеры, как: